Over de Kringloopwinkel Twello

Kringloop Twello is in 2008 opgericht. Het is begonnen met zes vrijwilligers en van daaruit door gegroeid. Met de groei van de spullen en meubels groeide ook het aantal mensen die werkzaam zijn bij de kringloop. Op dit moment zijn dat er zo'n 85. Er zijn 20 betaalde krachten,  een aantal leerlingen in opleiding (BBL), mensen die gedetacheerd zijn, stagieres, en de grootste groep werkt vrijwillig (tegen een kleine onkostenvergoeding). Dit zijn mensen die gepensioneerd zijn, tijdelijk werkloos of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor sommigen is een ‘echte’ baan niet meer mogelijk en voor anderen kan het werken in de kringloop een manier zijn om weer te oefenen met werken en zogeheten arbeidsvaardigheden te leren. We werken samen met de gemeente Voorst en bieden ook werkplekken voor sociale activering en dagbesteding van uit de WMO. Ook zijn er taalstages voor mensen die de Nederlandse taal onder de knie willen krijgen.

Bij ons werken?

Op zoek naar een werkomgeving waar je jezelf continu kan ontwikkelen met de hulp of begeleiding die jij wenst? Kijk op onze werken bij pagina voor openstaande vacatures of stuur een open solliciatie.

Goede doel, stichting

Kringloop Twello is een stichting. Ook hebben we een ANBI erkenning (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat we een organisatie zijn met een goed doel en werken zonder winstoogmerk. Kringloop Twello krijgt geen subsidie. Natuurlijk moet onze boekhouding ook kloppen en willen we het graag goed doen en groeien. De winst die we maken wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf om onze doelen te verwezenlijken, deze zijn:

1. Werk;
Het creëren van zo veel mogelijk werk, betaald en onbetaald. Dit werk moet zinvol zijn. Ons streven is dat ieder persoon die bij ons werkt terecht kan met zijn of haar eigen unieke talenten en mogelijkheden. We bieden een omgeving waarin deze talenten zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en bieden als het nodig is passende begeleiding. Omdat kringloopwerk heel afwisselend is en heel erg arbeidsintensief hebben we veel 'handjes'nodig. Er zijn veel verschillende afdelingen en soorten werkzaamheden. Daarom lukt het bijna altijd om voor mensen taken en werk te vinden dat bij een persoon past.Voor sommigen is dit stickertjes op tijdschiften plakken en anderen nemen de verantwoordelijkheid voor een hele afdeling op zich. 

2.    Milieu
Zo veel mogelijk recyclen. Helaas is niet alles verkoopbaar maar we geven veel spullen een tweede kans. Ook in de verwerking van al deze goederen scheiden we zo veel mogelijk in restmaterialen zoals; papier, glas, ijzer, plastic, koper elektronica, etc. ons restaurant is biologisch en we maken milieuvriendelijk schoon.

Winkelformule

  1. Een uitstekende service in combinatie met klantvriendelijk personeel. Wij willen graag dat de klant zich thuis voelt en proberen dan ook die sfeer te creëren.
  2. In onze winkel staan de artikelen professioneel gepresenteerd in een winkelinrichting met veel hout en sfeervolle kleuren.
  3. Bij Kringloop Twello kunt u rekenen op een zeer goede klantenservice. Op elektrische apparaten zit twee weken garantie. Op kleding en schoenen 8 dagen. Grote spullen bezorgen wij voor een redelijke prijs bij u thuis.
  4. Uw goede en nog bruikbare spullen krijgen via de winkel van Kringloop Twello een nieuw leven. Van de opbrengst betaalt Kringloop Twello de kosten van huisvesting, transport, sociale lasten, BTW, e.d. Het geld dat overblijft investeert Kringloop Twello in continuiteit en milieuvriendelijke bedrijvigheid.
  5. Kringloop Twello zorgt voor een gescheiden afvoer van het restmateriaal waarna het gerecycled wordt.

Doelstelling

  1. Het stimuleren en exploiteren van het hergebruik van goederen en materialen.
  2. Het bieden van scholings- en werkervaringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker plaatsbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
  3. Het sponseren van één of meerdere goede doelen.

 

ANBI

Kringlooptwello heeft een ANBI status. Een van de verplichtingen is dat wij ons financiele jaarverslag publiceren.

Beleidsplan 2020 / 2025:

10 februari 2022

Werkzaamheden en doelstelling van de stichting;
Milieu:
De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit het actief beperken van de groeiende afvalstromen door middel van recycling en hergebruik in de regio stedendriehoek.
Daarnaast is de stichting actief in het bewust maken van verspilling en vervuiling van ons milieu bij de inwoners van de regio stedendriehoek.
De stichting ontplooit allerlei activiteiten om de bewustwording te promoten.

Werkgelegenheid;
De stichting staat voor het scheppen van werkgelegenheid en werkervaring voor baanlozen die weinig of geen kans hebben op de arbeidsmarkt. In totaal werken er (eind 2019) zo'n 40 mensen bij ons. Het grootse deel zijn vrijwilligers daarnaast zijn er een zo'n 20 medewerkers in loondienst, in een leer-werk traject en diverse andere manieren verbonden met de kringloop.

Afval;

De gemeente Voorst heeft per 01.01.2019 haar afval contracten overgedragen aan Circulus-Berkel ( CB). Wij zijn per die datum contract partner van CB ipv van de gemeente Voorst. Dit heeft consequenties.

Het vrij te storten tonnage is gehalveerd. Ook moeten wij nu storten bij CB. Financieel zijn wij nu twee maal zo duur uit wat ten koste gaat van de winst van de stichting. Ook zijn wij veel langer bezig met de afvoer van afval. 

Kleding;

Sinds medio 2017 exploiteren we alle textiel containers in de gemeente Voorst. 

Innmiddels is de kledingmarkt volledig ingestort. Sympany heeft eenzijdig het contract opgezegt. Aangezien CB een samenwerking heeft met Re-Share leveren wij de kleding aan deze partij. Vanwege marktomstandigheden is dit met gesloten beurs. Intentie is om tot een intensieve samenwerking te komen met Re-Share. Daartoe zijn de eerste stappen al gezet.

Uitbreiding;

De uitbreiding zal op de begane grond 100 m2 werkplaats beslaan en 300m2 winkeloppervlak. Daarnaast komt er 200m2 verdiepingsvloer bij met bestemming winkeloppervlak. 

De verwachting is dat deze uitbereiding een omzetstijging van rond de 10% zal opleveren. Aangezien de investering vooral uit eigen middelen zal zijn zal er aan de kostenkant niet veel veranderen. Een verhoogde winst zal dan worden aangewend om meer medewerkers in loondienst te nemen.

Inmiddels heeft corona zijn sporen nagelaten. Wij gaan er vanuit dat de omzet gelijk zal blijven na de uitbreding. Dit omdat er een aantal weken geen verkoop plaatsvond.

Financiën;
verkrijging vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkoop van de ingebrachte spullen, de inzamel vergoeding van diverse instanties, het ontvangen van gelden voor de begeleiding van deelnemers, de verkoop van bulk goederen etc. etc.

beheer vermogen:
Eind 2019 zijn wij druk aan t investeren in de uitbreding. De totale uitbreiding  inclusief de aankoop van de benodigde grond zal een investering vergen van  ongeveer 750.000,= euro. Zoals het er nu ( eind 2019) naar uitziet is de planning om te openen in het voorjaar van 2020. 

uitkering vermogen:
Vermogen zal zo veel mogelijk worden aangewend aan werkgelegenheid doelstellingen. Dat wil zeggen het in loondienst nemen van begeleiders voor de doelgroep van de stichting.
Bij opheffing van de stichting zal het batig saldo worden besteed  aan een of meerder goede doelen die overeenkomen met de doelstellingen van de stichting.  Deze goede doelen zijn nader te bepalen te denken valt aan; Greenpeace, Milieudefensie, overige organisaties die zich met milieu bezig houden en dierenwelzijns organisaties.
Ontwikkelingen in de gemeente Voorst:

Wij hebben een contract met de gemeente Voorst voor de inzameling van al het wit- en bruingoed. 

Namens het bestuur van de stichting kringloopwinkel Twello
Dhr. C.A. Burkhardt     voorzitter van de stichting
Dhr. J.H. Pos               secretaris en penningmeester van de stichting
en met goedkeuring van het  bestuur,
JGPM Hekkert  Directeur Stichting Kringloopwinkel Twello

Stichting Kringloopwinkel Twello  KvK nr. 08159711   Koppelstraat 57 7391 AK Twello  tel 0571-260183  kringlooptwello@hetnet.nl   

RSIN - fiscaalnummer van de stichting is; 8179.86.406       www.kringlooptwello.nl   Actief in de sector tweedehands goederen en horeca

uitsluitend actief in Nederland  medewerkers fte 15   vrijwilligers fte  30

Beloningsbeleid:
Beloningsbeleid is conform de CAO VAD
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Verslag van uitgevoerde activiteiten kunt u vinden in het beleidsplan, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kunt u ons volgen op facebook. 

 

Balans / Winst- en verliesrekening
     
     
Beeldopties
Balans: Type Balans / Winst & Verlies  
Boekjaar 2021  
     
     
     
     
  2021
  Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Balans    
Activa    
Materiële vaste activa    
0110 - Auto's 90.040,00  
0111 - Afschrijving auto's   80.982,50
0120 - Inventaris/ computers 73.980,79  
0121 - Afschrijving inventaris / computers   57.207,00
0130 - Gebouwen 186.919,99  
0131 - Afschrijving gebouwen   63.319,99
0140 - Uitbreiding Kringloop 708.070,63  
0141 - Afschrijving uitbreiding   22.977,00
Totaal: Materiële vaste activa 834.524,92  
Debiteuren    
1301 - Tussenrekening debiteuren 2.206,49  
Totaal: Debiteuren 2.206,49  
Overlopende activa    
1310 - Overlopende activa 9.732,61  
1320 - Mutatie onderhanden werk 2.438,51  
Totaal: Overlopende activa 12.171,12  
Liquide middelen    
1000 - Kas 1.385,55  
1020 - Rabobank 1130.48.084 109.373,10  
1022 - ING Bank 739 Spaar 100.013,41  
1023 - ING 673833739 178.720,63  
1024 - ASN 62,37  
1025 - NL58 RABO 3659 7599 29 100.006,69  
1181 - Pinbetalingen 78,71  
Totaal: Liquide middelen 489.640,46  
Totaal: Activa 1.338.542,99  
Passiva    
Eigen vermogen    
0310 - Algemene reserve   322.302,91
0320 - Bestemmings reserves   584.707,48
Totaal: Eigen vermogen   907.010,39
Overige langlopende schulden    
0300 - Rabobank lening 0050145999 0,00  
0400 - Rabobank lening 0050146000 0,00  
0600 - Stimuleringslening 6.600.358   21.342,90
Totaal: Overige langlopende schulden   21.342,90
Crediteuren    
1600 - Crediteuren   3.600,72
Totaal: Crediteuren   3.600,72
Omzetbelasting    
1501 - Voorheffingen laag 0,01  
1502 - Voorheffingen hoog   151,17
1512 - Te betalen omzetbelasting hoog 241,43  
1549 - Omzetbelasting   92.450,68
Totaal: Omzetbelasting   92.360,41
Loonheffing    
1551 - Af te dragen LH   148.404,00
Totaal: Loonheffing   148.404,00
Pensioenen    
1554 - Af te dragen BTER   14.183,35
Totaal: Pensioenen   14.183,35
Overige schulden    
1690 - Aflossingsverplichtingen   2.917,13
1719 - Accountantskosten   5.502,07
2000 - Nettolonen   21.257,94
Totaal: Overige schulden   29.677,14
Overlopende passiva    
1750 - Reservering en opslag vakantiegeld   17.525,39
1900 - Overlopende passiva   77.377,38
Totaal: Overlopende passiva   94.902,77
Totaal: Passiva   1.311.481,68
Resultaat    
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12   27.061,31
Totaal: Resultaat   27.061,31
Totaal: Balans 1.338.542,99 1.338.542,99
     
Winst- en verliesrekening    
Kosten    
Lonen en salarissen    
4000 - Brutolonen en - salarissen 411.614,10  
4002 - Vakantiegeld 31.461,08  
4006 - Bijzondere beloningen 2.729,35  
4008 - Ontvangen subsidie   3.273,10
4040 - UWV ziekengeld/ Verg verzuimverz   3.258,91
4995 - Overige vegoedingen 8.100,00  
8020 - Loonkosten subsidie   11.064,80
Totaal: Lonen en salarissen 436.307,72  
Sociale lasten    
4030 - Sociale lasten 80.491,93  
Totaal: Sociale lasten 80.491,93  
Overige pensioenlasten    
4031 - BTER regeling 43.217,58  
Totaal: Overige pensioenlasten 43.217,58  
Afschrijvingen    
4110 - Afschrijvingskosten auto's 5.858,00  
4120 - Afschrijvingskosten inventaris / computers 35.659,37  
4140 - Afschrijvingskosten gebouwen 3.638,00  
4150 - Afschrijvingskosten uitbreiding 21.541,00  
4190 - Verkoopresultaat materiële vaste activa   8.745,00
Totaal: Afschrijvingen 57.951,37  
Overige personeelskosten    
4007 - Werkkostenregeling 3.396,30  
4052 - Kantinekosten | nihil 651,94  
4054 - Opleidingskosten | vrijgesteld 948,56  
4056 - Reiskosten woon-werk | vrijgesteld 5.076,32  
4072 - Kantinekosten 409,46  
4203 - Personeelskosten 522,83  
4204 - Vrijwilligersvergoeding 19.227,10  
4205 - Inhuur personeel    
4206 - Salarisverwerking 4.392,50  
Totaal: Overige personeelskosten 34.625,01  
Huisvestingskosten    
4300 - Huurkosten 138.644,82  
4310 - Energiekosten 10.154,66  
4320 - Beveiligingskosten 875,32  
4350 - Diverse huisvestings/onderhoudskosten 11.132,68  
4380 - Gemeentelijke belastingen 3.352,08  
Totaal: Huisvestingskosten 164.159,56  
Inventariskosten    
4360 - Klein inventaris koffie corner 1.158,66  
4370 - Winkelinrichting en items 4.589,62  
Totaal: Inventariskosten 5.748,28  
Verkoopkosten    
4500 - Verkoopkosten 5.199,06  
4520 - Advertentiekosten 542,96  
4550 - Representatiekosten 255,29  
4560 - Sponsoring / goede doelen 3.375,00  
4570 - Reclamekosten 580,00  
Totaal: Verkoopkosten 9.952,31  
Autokosten    
4600 - Brandstof 4.371,06  
4610 - Onderhoud 4.292,16  
4620 - Verzekering 5.206,32  
4630 - Wegenbelasting 1.764,00  
4640 - Leasekosten 7.156,47  
4650 - Bekeuringen    
4670 - Privé-gebruik auto 1.074,36  
4690 - Overige autokosten 221,74  
Totaal: Autokosten 24.086,11  
Kantoorkosten    
4510 - Porto 876,52  
4700 - Kantoorkosten 693,51  
4710 - Telefoonkosten mobiel 4.117,88  
4720 - Telefoonkosten vast    
4722 - Internetkosten 1.993,03  
4840 - Automatiseringskosten 1.040,08  
4860 - Drukwerk en porti 972,01  
Totaal: Kantoorkosten 9.693,03  
Algemene kosten    
4790 - Overige algemene kosten 2.257,37  
4805 - Accountantskosten 8.307,88  
4850 - Assurantiën 13.024,07  
4880 - Contributies, abonnementen en lidmaatschappen 2.872,40  
4890 - Advieskosten 400,00  
9999 - Verschillen 2.513,19  
Totaal: Algemene kosten 29.374,91  
Rente overige schulden    
4982 - Overige kosten lening (o/g)    
4985 - Rente stimuleringslening 284,04  
Totaal: Rente overige schulden 284,04  
Rente lasten en rente baten    
4980 - Rente en bankkosten 5.061,42  
4983 - Rente lening Rabobank .000 1.482,09  
4984 - Rente lening Rabobank .999 2.723,34  
Totaal: Rente lasten en rente baten 9.266,85  
Inkoopwaarde omzet    
7000 - Inkoop koffie corner 34.611,59  
7001 - Inkoop winkel 11.461,47  
7002 - Inkoop overig 21% 1.388,17  
7004 - Emballage 415,73  
7005 - Kosten verkoop boeken 2.936,34  
Totaal: Inkoopwaarde omzet 50.813,30  
Totaal: Kosten 955.972,00  
Opbrengsten    
Netto-omzet    
8000 - Omzet winkel kleding hoog   314.353,35
8001 - Omzet winkel huishoud hoog   33.632,42
8002 - Omzet winkel meubelen hoog   91.317,91
8003 - Omzet winkel onderdelen hoog   38.280,89
8004 - Omzet winkel speelgoed winkel   22.324,37
8005 - Omzet winkel elektro hoog   52.375,44
8006 - Omzet winkel tansport hoog   5.063,25
8007 - Omzet winkel kitch hoog   94.597,60
8008 - Omzet winkel koffie corner laag   109.950,42
8009 - Omzet winkel DIVERS   6.700,56
8010 - Omzet winkel boeken laag   74.068,81
8011 - Omzet dienstverlening   13.795,92
8013 - Omzet Bulk   19.326,40
8015 - Omzet platen   12.431,19
8016 - Omzet Ecover   2.637,29
8018 - Woningtextiel   30.960,28
8019 - Omzet seizoensartikelen   11.193,41
8022 - Omzet Bulk 21% BTW   6.238,62
8090 - Overige omzet   43.785,18
Totaal: Netto-omzet   983.033,31
Totaal: Opbrengsten   983.033,31
Resultaat 27.061,31  
Totaal: Winst- en verliesrekening 983.033,31 983.033,31

Jaarverslag

In 2018 hebben we samen weer veel bereikt! Een succesvol jaar. Klik op de afbeelding om het jaarverslag te bekijken.